Algemene voorwaarden Rijschool Justin

ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle diensten en (les)overeenkomsten, gesloten tussen Rijschool Justin en zijn leerlingen. Rijschool Justin is de handelsnaam van J.J. Hindriks, wonende te Skrok 39, 8918 LA Leeuwarden en de voor hem werkzame instructeur(s), verder: Rijschool Justin.

2. De lesovereenkomst komt tot stand door betaling van de factuur, het mondelinge/schriftelijke /per email gegeven akkoord op de aangeboden dienst(en) op de factuur dan wel het volgen van de rijlessen van Rijschool Justin. In de factuur wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Rijschool Justin en leerling zijn overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakket-opleiding en/of een chauffeursopleiding en/of een andere opleiding. De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst.

Artikel 1 – Verplichtingen Rijschool Justin

Rijschool Justin is verplicht zorg te dragen:

1. dat les wordt gegeven door een instructeur, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;

3. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en nader onderzoek), verder: het onderzoek, door Rijschool Justin daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR). De aanvraag naar het onderzoek wordt ingediend onder de voorwaarde dat de daarvoor geldende bedragen zijn betaald en alle benodigde documenten tijdig door de leerling aan Rijschool Justin zijn overhandigd. Rijschool Justin zal uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan Rijschool Justin heeft betaald en alle documenten zijn ontvangen de aanvraag voor het onderzoek indienen;

4. dat de leerling, die via Rijschool Justin het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;

5. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;

6. dat er een verzekering is afgesloten, waarbij de leerling en de instructeurs van Rijschool Justin zijn verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van een aan- en of overrijding, zowel tijdens het volgen van lessen als het doen van het onderzoek. De verzekering dient afgesloten te zijn met een in de branche gebruikelijke voorwaarden.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

1. zich te houden aan met Rijschool Justin afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Rijschool Justin wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede wettelijk erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren (8.30 – 17.00 uur) van Rijschool Justin te gebeuren en dient telefonisch of per e-mail te worden gedaan. E-mails die buiten kantoor uren worden ontvangen worden beschouwd ontvangen te zijn op de eerst volgende werkdag. Rijschool Justin is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een e-mail. De leerling dient een leesbevestiging van de e-mail te kunnen overhandigen. Een te laat afgezegde les wordt uitsluitend niet in rekening gebracht als sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW zulks ter beoordeling door Rijschool Justin. Er is sprake van overmacht bij een spoedopname van de leerling in het ziekenhuis, een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Er is geen sprake van overmacht bij ziekte, ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie;

3. alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

4. het met Rijschool Justin overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;

5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen en geldigheid van het theoriecertificaat;

6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig te melden aan Rijschool Justin en af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Rijschool Justin hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;

7. zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Rijschool Justin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs op welke reden dan ook wordt geweigerd.

8. volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval de leerling participant of getuige is van een botsing, aanrijding tijdens een rijles of praktijkonderzoek.

9. terstond te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, vrijwaart de leerling Rijschool Justin voor de gevolgen die met deze ontzegging van de rijbevoegdheid tot gevolg heeft.

Artikel 3 – Betaling

1. Rijschool Justin is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les te voldoen.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld voorafgaand per rijles te worden voldaan dan wel uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de factuur. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen voorafgaand op de het aflevering te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

3. Rijschool Justin is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging.

4. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld niet tijdig en/of volledig geschiedt is de leerling van rechtswege in verzuim. Rijschool Justin is in een dergelijk situatie zonder aankondiging gerechtigd om de door Rijschool Justin verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat het verschuldigde lesgeld volledig is voldaan.

5. Indien betaling uitblijft ontvangt de leerling een aanmaning (ingebrekestelling). In de aanmaning wordt een redelijke termijn gesteld om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen. Rijschool Justin is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten en de verschuldigde wettelijke rente.

6. Indien de leerling na de aanmaning -zoals bedoeld in lid 5- in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Rijschool Justin de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Als dan is Rijschool Justin gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Rijschool Justin in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Rijschool Justin zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,-.

7. Indien de leerling na de aanmaning -zoals bedoeld in lid 5- in verzuim blijft het verschuldigde bedrag dan wel andere de verplichtingen van de leerlingen uit de lesovereenkomst te voldoen, is Rijschool Justin tevens gerechtigd de lesovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Beëindiging van de lesovereenkomst laat de verplichtingen van de leerling jegens Rijschool Justin onverlet.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets)

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf te zijn voldaan. De kosten zijn na aanvraag van het onderzoek niet restitueerbaar.

2. Veertien dagen na de datum van machtiging van Rijschool Justin middels DigiD en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in de administratie van Rijschool Justin waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend. Leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van een Eigen Verklaring (procedure gezondheidsverklaring) bij het CBR.

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan Rijschool Justin, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

4 Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan Rijschool Justin is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Rijschool Justin.

5. Rijschool Justin is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Rijschool Justin in overleg met CBR, CCV of BNOR en de leerling een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Rijschool Justin geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles die voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden, dient ondanks de annulering van het onderzoek door het CBR, CVV of BNOR wel door de leerling aan Rijschool Justin betaald te worden.

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;

b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal Rijschool Justin ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. Rijschool Justin staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

Artikel 6 – Schorsen en beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen of niet is aangegaan voor een vaste periode dan kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als Rijschool Justin worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen, dat van de leerling redelijkerwijs niet verwacht kan worden de lesovereenkomst voor te zetten, zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door Rijschool Justin al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.

3. Ingeval van ziekte van de instructeur is Rijschool Justin bevoegd de lesovereenkomst tijdelijk tot uiterlijk twee weken te schorsen. Rijschool Justin zal in een dergelijk geval de leerling zo spoedig mogelijk informeren om de ingeplande lessen te verplaatsen. Leerling heeft in deze periode geen recht op een (financiële) vergoeding dan wel de verplichting de lessen te volgen. Indien na twee weken de lessen vanwege ziekte van de instructeur niet hervat kunnen worden zal in overleg met de leerling een vervangende instructeur worden gezocht. Indien de instructeur langer dan vier weken ziek is kan de lesovereenkomst worden beëindigd.

4. Rijschool Justin kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, beëindigen om dringende redenen waardoor van Rijschool Justin redelijkerwijs niet verwacht kan worden de lesovereenkomst voort te zetten. Van een dringende reden kan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sprake zijn; a) In een omstandigheid die gelegen in een gedraging van de leerling, b) dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen, of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals bijvoorbeeld overspannenheid) niet is staat is een motorvoertuig te besturen zonder dat de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden kan deelnemen aan het verkeer of cursus, c) in een geval van langdurige ziekte van de instructeur zoals bedoeld in lid 3, d) van een situatie van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW waardoor Rijschool Justin zijn verplichtingen op grond van de lesovereenkomst niet na kan komen. Indien Rijschool Justin de lesovereenkomst beëindigt op grond van sub C of D restitueert Rijschool Justin de eventueel vooraf betaalde lesgelden waarvoor Rijschool Justin nog niet heeft gepresteerd. In gevallen zoals bedoeld in sub A en B van dit lid is Rijschool niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan Rijschool Justin betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover Rijschool Justin deze gelden nog niet heeft afgedragen aan of opeisbaar is door het CBR, de CCV of het BNOR.

6. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – al dan niet tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Rijschool Justin wil volgen, informeert de leerling Rijschool Justin per brief, e-mail of telefonisch over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

7. Resterende tegoeden van de leerling, die zijn opleiding beëindigt dan wel tijdelijk of vroegtijdig afbreekt, ongeacht de reden, worden door Rijschool Justin gedurende een periode van één jaar bewaard. Indien na deze periode de leerling de tegoeden niet heeft opgeëist, dan wel de opleiding niet heeft hervat komen deze tegoeden te vervallen.

Artikel 8 – Vrijwaring

1. Rijschool Justin vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek. Rijschool Justin is slechts aansprakelijkheid en de vrijwaring jegens de leerling is beperkt tot de schadevergoeding die de verzekeraar van Rijschool Justin als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan Rijschool Justin en/ of een derde zal uitkeren.

2. In afwijking van lid 1 is Rijschool Justin niet aansprakelijk indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet, grove schuld of nalatigheid aan de zijde van de leerling dan wel als gevolg van het gebruik van alcohol, geneesmiddelen en of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Verkeersboetes komen voor rekening van Rijschool Justin tenzij de leerling aangemerkt wordt als juridisch bestuurder. Rijschool Justin is niet aansprakelijk voor schade geleden door leerlingen vanwege het niet doorgaan van rijlessen of het onderzoek (examens).

3. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor Rijschool Justin geheel overnemen. gegevens, zullen we ons best doen om per e-mail contact met u op te nemen om toestemming voor het gebruik te vragen. Voortgezet gebruik van de service betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Uw akkoord met deze privacyverklaring

Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, gebruik dan alstublieft onze website niet. Door onze site te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie door ons. Vanwege het wereldwijde karakter van de internetinfrastructuur, kan de door u verstrekte informatie worden overgedragen op doorreis naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen soortgelijke bescherming bieden met betrekking tot uw gegevens en het gebruik ervan zoals uiteengezet in dit beleid. We hebben echter de bovenstaande stappen genomen om te proberen de beveiliging van uw gegevens te verbeteren. Door uw gegevens in te dienen, stemt u in met deze overdrachten.